دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   تقوی

پست الکترونیکی : taghavi @srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه اقتصاد و مدیریت

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1377/10/01

مهدی تقوی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^