دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

مهدی تقوی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^